Privacy RapidScan

Voor wie is deze RapidScan?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan eisen voor de bescherming van persoonsgegevens.

De gratis online RapidScan is bedoeld om organisaties inzicht te geven of en in hoeverre aan die eisen wordt voldaan. Met het invullen van deze vragenlijst zet u de eerste stap naar een robuust privacy-beleid.

Deze RapidScan is kosteloos en de resultaten zijn zonder registratie direct te zien. U hoeft dus geen e-mailadres, of andere gegevens in te voeren. Wij geloven dat deze RapidScan de kracht van onze producten en diensten zal aantonen en wij staan klaar om u te helpen voldoen aan de AVG, wanneer u dat wilt.

1. Uw Organisatie

De categorie waarin uw organisatie valt, kan van invloed zijn op de regels waaraan u moet voldoen. Zo gelden voor bijvoorbeeld gemeenten andere spelregels van voor een ZZP’er. In dit eerste hoofdstuk stellen we u een aantal vragen over uw organisatie.

1a. Wat voor soort organisatie heeft u?

1b. Hoeveel medewerkers telt uw organisatie?

2. Verwerking persoonsgegevens

Om te bepalen of uw organisatie specifieke verplichtingen heeft vanwege de AVG, is het van belang om vast te stellen of uw organisatie persoonsgegevens verwerkt. Als uw organisatie personeel in dienst heeft, dan is dat sowieso het geval, want ook de HR-dossiers van uw medewerkers vallen onder de privacybescherming.

2a. Verwerkt uw organisatie persoonsgegevens?

2b. Welke typen persoonsgegevens verwerkt uw organisatie?

Meer dan één antwoordoptie mogelijk.

2c. Waarom verwerkt uw organisatie persoonsgegevens?

Meer dan één antwoordoptie mogelijk.

3. Transparantie

Eén van de speerpunten van de AVG is transparantie. Daarbij gaat het erom dat u de betrokkene in heldere taal informeert over de gegevens die u van hem verwerkt.

Is het voor de betrokkenen in alle gevallen duidelijk dat u hun gegevens verwerkt?

4. Verwerking door derden

Welke van de volgende situaties is op uw organisatie van toepassing

Meer dan één antwoordoptie mogelijk.

5. Meldplicht datalekken

Is er binnen uw organisatie een protocol, waarin wordt beschreven hoe moet worden gehandeld in het geval van een datalek?

6. Accountability en documentatie

Wordt er binnen uw organisatie een register van alle verwerkingsactiviteiten bijgehouden?